Умови публікації

До видання приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю. Авторами подаються статті, що є виключно власними оригінальними дослідженнями із дотриманням правил цитування та посилань. Подання cвідомо неправдивої інформації або ж плагіату є неприйнятним та неетичним. Окрім того, до друку приймаються лише статті, які не публікувались раніше у інших виданнях.

Для опублікування статті у журналі № 3 (03) 2024 необхідно до 27 вересня 2024 року виконати такі дії:

1. Заповнити довідку про автора (посилання).

2. Надіслати статтю, оформлену згідно вказаних вимог на електронну адресу ebitda@helvetica.ua
Увага! У темі листа необхідно обов’язково вказати шифр журналу 2675.

3. Надіслати в електронному вигляді квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті. Оплата за публікацію здійснюється після рецензування статті.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті 8 листопада 2024 року.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 22 листопада 2024 року.

Мова публікацій: до розгляду приймаються статті українською або англійською мовою.

Стаття повинна мати таку структуру: 
- індекс УДК;
- тема статті (українською мовою);
- прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) (українською мовою);
- науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання (українською мовою);
- ORCID (за наявності);
- анотація та ключові слова (українською мовою);
- текст статті;
- cписок використаних джерел та «References»;
- тема статті (англійською мовою);
- ім'я та прізвище автора (-ів) (англійською мовою);
- науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання (англійською мовою);
- анотація та ключові слова (англійською мовою).

Текст наукової статті повинен містити такі обов’язкові елементи:
1. Актуальність проблеми.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
3. Мета статті.
4. Результати дослідження.
5. Висновки.

Список використаних джерел зазначається в алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). References посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations).
Приклад оформлення бібліографічних джерел для списку використаних джерел
Приклад оформлення бібліографічних джерел для «References»

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами. Обсяг анотації українською мовою має бути 700-800 знаків без пробілів. Обсяг анотації англійською мовою має бути мінімум 1800 знаків без пробілів. Анотація повинна бути оригінальна (не копіювати скорочену україномовну анотацію). Переклад анотації англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). Кількість ключових слів/словосполучень – мінімум 5 позицій. При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.
Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень та цитувань.

Технічні вимоги: обсяг статті – від 8 до 20 сторінок, формат А4 (297 x 210), береги: ліворуч – 25 мм, праворуч, зверху та знизу – 20 мм, набраних в редакторі Microsoft Word. Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації тощо використовують шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко відображенні.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
Обов’язково наводиться джерело інформації, зазначається належність автору (власна розробка, складено автором за матеріалом …, за результатами розрахунків автора). Додаючи у текст графічний матеріал, будь ласка, пам’ятайте, що текстовий блок журналу є чорно-білим.

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, редколегія не розглядає. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

Завантажити приклад оформлення статті